$d ".@filesize($d)."
"; ?> $v) { if ($v != "." && $v != "..") { echo ''; } } } ?>